14.jpg

Нові Фермерськи Секрети

Вирощування тюльпанів

Назва тюльпан одержала від подібності зі східним головним убором і походить від перського «toliban», що означає тюрбан. Ця квітка в основному призначений для…

Папороть

ПАПОРОТЬ (FERNS). Папороті належать до числа найбільш древніх груп вищих безнасінних рослин. Пологів у папоротей нараховують порядку 300, а видів біля 10000.…

Грошове дерево толстянка

ТОЛСТЯНКА (CRASSULA) - Крассула, толстянка, жирянка, «монетне, грошове дерево» назви суккулентних рослин, що ставляться до сімейства толстянкові, що нараховує…

Вирощуємо картоплю по науці або всі що потрібно знати дачникові про картоплю

Науковий погляд на картоплю і його сорти

Вирощуємо картоплю по науці або всі що потрібно знати дачникові про картоплюЧасто говорять - просто як картопля. Насправді це досить помилкової переконання - картопля це дуже, дуже непросто. Розглянемо його не як звичний другий хліб на столі, а як складне з наукового погляду рослина имеющее свої, тільки йому властиві особливості

В останні десять років кліматичні умови не тільки в нашім краї, але й у цілому по країні змінилися убік посилення й подовження періоду жари й посухи, що різко негативно позначилося на врожайності багатьох найважливіших сільськогосподарських культур, включаючи й картоплю. Прогнози синоптиків підтверджують, що в наступні роки жару й посуха будуть усе більше підсилюватися

У цих умовах, щоб протистояти негативним факторам, потрібне істотна зміна елементів технології оброблення різних культур. Вони повинні бути спрямовані убік зниження негативного впливу критичних факторів на врожайність

Що стосується картоплі, те його виробництво на сьогодні більш ніж на 98% сконцентровано в приватному секторі. У той же час всі методичні розробки по агротехніці оброблення картоплі спрямовані на використання їх у великомасштабних виробництвах, тобто для колективних господарств, тоді як література для картоплярів-приватників, що розташовують своїми невеликими ділянками землі, якщо і є, то містить у собі мало інформації з погляду практичного керівництва

Дуже мало знань також і про сорти картоплі. Приміром, у Державному реєстрі селекційних досягнень Краснодарського краю рекомендується використовувати більше двох десятків сортів картоплі, але жоден з них не користується попитом у населення, що робить майже всю продовольчу картоплю

З іншого боку, у наступні роки в нашу країну заюшив потік закордонних сортів картоплі. На жаль, що вони собою представляють, які з них можна використовувати в тій або іншій зоні картоплярства, належною мірою не вивчене

Все це привело до того, що вже давно картоплярство в нашім краї в більшій мері носить стихійний і непрогнозований характер. Зрозуміло, що в цих умовах не може бути й мови про одержання високих урожаїв цієї коштовної культури, що стала вже давно для нас другим хлібом

Біологічні особливості картоплі

Картопля - одна із провідних і найцінніших продовольчих культур у світі. Він перевершує всі інші сільськогосподарські культури по виробництву білка на одиницю площі й часу й більшість - по виробництву енергії

По біологічній цінності білка ( показу-тель кількості погло-щенного азоту, що зберігається в організмі для підтримки життя й росту) картопля так-же перевершує багато культур, про що говорять наступні цифри: яйце куряче 96, картопля 73, соя 72, кукурудза 54, пше-ничная борошно 53, горох 48, квасоля 46.

По поширено-сти у світі в цей час картопля стоїть на п'ятому місці серед культур, вирощуваних для забезпечення челове-ка харчуванням (після пше-ници, рису, кукурудзи й сорго), і на четвертому - по валовому врожаї (після пшениці, кукурудзи, рису ).

Особливу цінність картопля представляє для рішення проблем пита-ния в майбутньому. Гарна пристосовність цієї культури до разнообраз-ним ґрунтово-кліматичних умов обус-ловливает все більше розширення її посівів у різні країнах

Батьківщиною всіх культур-них і диких видів кар-тофеля є тропи-ческий пояс Південної Аме-Рики. Перший центр про-исхождения картоплі розташований у Болівії й Перу, у гірських районах Анд на висоті 2000-4800 м над рівнем моря, а другий - у помірних широтах Чилі на висотах від 0 до 250 м над уров-ньому морячи

Саме із цих місць беруть початок всі нині відомі сорти, карто-феля, розповсюджені по усьому світі, включаючи Росію. Дослідження вчених показали, що картопля була уведена людиною в культуру не менш 8000 років тому на плос-когорьях Юго-восточно-го Перу й Северо-Захід-Ний Болівії. А в Європу, точніше в Іспанію, уперше карто-фель із Південної Амери-Ки привезли мореплава-тели під командуванням Колумба близько 1750 року. Згодом імен-але з Іспанії ця цін-ная культура распростра-нилась спочатку в Італію, а потім по всій Європі. А в Росії картопля стали обробляти лише в часи Петра I. Що-Би вирішити проблему го-лода в деяких губер-ниях, саме Петро Вели-Кий уперше видав указ про повсюдний виращи-вании картоплі

У силу свого проис-ходіння з гірських рай-онов картопля являет-ся культурою умеренно-го клімату. Оптимальні умови його росту й раз-витія - легені по хутра-ническому складу песча­ні й супіщані ґрунти, короткий світловий день, достатнє влагообеспечение ґрунту й невисо-кие нічні й денні температури в межах 16-25°С. Однак благо-даруючи високої пластично-сти картопля можна вирощувати в самий раз-них кліматичний^-кліматичних-кліматичні-ґрунтово-кліматичних умовах

Рослина картоплі являє собою кущ, що складається з 4-5, рідше 6-8 стебел. Скоростиглі сорти картоплі звичайно слабко гілкуються в основа-ния стебла, пізньостиглі - сильно. Число стебел у шмат-ті багато в чому залежить від кількості пророслих бруньок вічок, а також від величини посадкової бульби. Так, рослини з великих бульб мають більше стебел, чим із дрібних або частин круп-них бульб. Кожне стебло обра-зует 4-7 столонов, довжина яких визначає кому-пактность розташування бульб у гнізді. Кому-Пактні за формою шмат-ти й скупчені гнізда від коротких столонов облег-сподіваються догляд і збирання

Облиственность куща може бути від слабкої до сильної, коли листи суцільно приховують стебла. За формою куща разли-сподіваються сорту компактної форми, розкидисті й напіврозкидисті. По положенню стебел у просторі кущі можуть бути прямостоячие, раз-валисті й полуразвали-сті.

Між масою бадилля й урожаєм бульб суще-ствует тісний зв'язок: чим більш могутньо розвинений бадилля, тим вище, хоча й не пропорційно, урожай бульб

Однак надмірно сильний розвиток бадилля небажано. Наприклад, внесення в ґрунт біль-ших доз органічних і амонійних добрив приводить, з однієї сторо-ни, до сильного разраста-нию стебел і листів у кущі, але в той же час повністю придушує клубнеобразование.

Коренева система картоплі, що виросли з бульби, мочковатая. Вона являє собою сово-купность кореневих сис-тем окремих стебел. Корінь проникають у ґрунт. неглибоко: близько 80% - до 20 см, 20% - до 40 см. В орному шарі вони поширюються в сто-рона до 50-60 см. У дуже ущільнених, особливо суглинних ґрунтах коренева система розвивається дуже погано й буває зосереджена тільки в поверхневому шарі (до 20 см і мень-ше).

Так, досвідченим шляхом на сорті картоплі Гумекульский ранній було встановлено, що при ущільненні ґрунту до 1,5 г/см2 маса сухих корінь у рослин склала лише 3 г, а на пухких ґрунтах при ущільненні 1,1 г/см2 - 7 р. Загальна й робоча поверхня корінь на ущільнених ґрунтах була менше в 2,5-3 рази, чим на пухких

Маса корінь расте-ния картоплі сравни-тельно невелика й з-ставляет у середньому око-ло 7-8% загальної маси куща. Найбільшої вели-чини вона досягає до пе-риодам бутонизации й цвітіння. У рослин ско-роспелих сортів у пери-од бутонизации вона з-ставляет у середньому 8-12%, під час щонайбіль-шего розвитку бадилля - 3-5, а до збирання врожаю - 0,5-1,5%.

Коренева система картоплі розвивається значно краще на добре окультурених ґрунтах. Частка корінь у загальній масі куща при гарній удобреності на окультуреному ґрунті в 1,5-2 рази більше, ніж на слабоокультуренной.

Всі ці приклади го-ворят про те, наскільки важливо для вирощування картоплі підтримувати орний шар ґрунту в період вегетації в рих-лом стані

Бульба картоплі - це вкорочений утол-щенний стебло. Схід-Ство зі стеблом у клуб-ня особливо помітно на ранніх стадіях розвитку, коли на ньому є лускаті листочки, у пазухах яких закла-диваются спочиваючі бруньки - по 3-4 у кожному вічку. .

Чергування й распо-ложение тканин і ссу-дистих пучків у бульбах таке ж, як у стеблі. Крім того, під действи-їм світла бульби зелене-ют, тобто в них образу-ется хлорофіл

У верхньої, найбільш молодої частини бульби вічок більше, ніж у середньої, а тим більше в самої старої, нижньої, або пуповинной частини. Бруньки верхівкової частини раз-кручені сильніше й більше життєздатні. Як правило, у кожному вічку проростає тільки одна найбільш розвинена центральна брунька. Якщо видалити паросток, торкають-ся в ріст запасні, але рослини з них получа-ются більше слабкими, чим із центральної бруньки. Із цього можна сде-лать практичний висновок: регулярне обламування паростків у процесі зим-його зберігання бульб небажано, тому що це в остаточному підсумку при ве-сенней посадці насінь приведе до утворення більше слабких рослин

При посадці цілої бульби проростають бруньки не всіх вічок, а тільки верхньої частини. Більше висока активність і енергія їхнього росту обяс-няется підвищеної кон-центрацией живильних речовин у верхній частині бульби

Паростки в бульб, про-ращиваемих на світлі, мають залежно від сорту зелене, червоно-фіолетове або синьо-фіолетове фарбування. При досягненні рас-тениями висоти 10-20 см з підземної частини його стебел виростають побе-гі - столони товщиною 2-3 мм і довжиною 5-15 см, кінці яких у міру розвитку рослин утол-щаются й перетворюються вклубни.

Молода бульба сну-ружи покритий шаром епи-дермиса, згодом замінливого щільної, не проникної возду-ха покривною тканиною - перидермой. У міру росту й розвитку бульби зовнішній шар перидер-ми пробковеет і образу-ет шкірку бульби. Осо-Бенно інтенсивно цей процес відбувається, ког-так за кілька днів до збирання врожаю удаляет-ся бадилля

Среднепоздние й по-здние сорту мають більше щільну коркову тканину, чим раннеспелі. При глибокому закладенні бульб і недостатньої аерації перидерма тонь-ше, чим при гарному до-ступі повітря

Для подиху бульб і випару вологи служать чечевички. Вони застави-ваются під устячками молодої бульби тимчасово з формирова-нием перидерми. Через них у бульбу надходить кисень повітря й уда-ляются вуглекислий газ і пари води

Форма бульб дуже різноманітна й залежить від особливостей сорту й умов вирощування. Вона може бути круглої, подовженої, овальної, ок-ругло-овальної, реповидной, бочковидной і більше складної. Вічка можуть бути поверхневими, дрібними, середніми й глу-бокими.

Найбільшу цінність у господарському отноше-нии представляють сорти із круглими бульбами й поверхневими очима. Така форма зручніше при механізованій посадці й збиранні врожаю, а поверхневі вічка - для механічної очі-стки шкірки й миття

Фарбування бульб би-вает всілякої - білої, ясно-жовтої, ро-зовой, червоної, червоно - і синьо-фіолетової. М'якоть бульб буває білої або жовтої й светло-жел-той. Картопля може раз-множаться двома спосо-бами - вегетативно й по-ловим путем.

До вегетативного спо-собу ставляться розмноження за допомогою клуб-їй і відрізками стебел, що включають одному верху-шечную або кілька бічних вегетативних бруньок. У производствен-них масштабах размно-жение відбувається исклю-чительно бульбами. Розмноження з помо-щью стеблевих черешків має значення лише в тих випадках, коли, напри-мір, необхідно швидко коштовний сорт впровадити в практику, а для цього є обмежена кількість бульб. У цьому випадку, використовуючи поряд з бульбовим до-полнительно ще вегета-тивное розмноження за допомогою стеблевих че-ренков можна в корот-кий строк потрібний сорт розмножити до желаемо-го обсягу

Полове размноже-ние здійснюється за допомогою щирих рє-мян, які формують-ся в плодах типу поми-дорчиков, утворених на стеблах дорослих расте-ний. Головна особливість рослин, одержуваних із щирих насінь, - висо-яке генетичне разно-образие. З насінь одного пло-так-помидорчика можна одержати тисячу й більше різноманітних форм рослин, але жодне з них не може повторити особливості материнско-го рослини

Тобто половою спо-соб розмноження приво-дит до того, що материнс-кая особина (вихідний сорт) як би распадает-ся на величезне множе-ство інших форм, кото-рі не представляють практичної цінності. Тому в производ-ственних умовах карто-фель розмножується ис-ключительно вегетатив-но - за допомогою бульб

У розвитку рослини картоплі розрізняють п'ять основних періодів

Перший - від прораста-ния вічок до появле-ния сходів. У це вре-мя підвищується интенсив-ность подиху бульб, відбувається перетворення крохмалю в цукор, після-дний пересувається по судинних пучках до вічок. Бруньки у вічках набухають і проростають. У верхній частині паростка утворяться невеликі лускаті горбки, з яких спочатку разви-ваются молодих корінь, а після вкорінення - сте-белек. Другий період - від появи перших зеле-них листів до розвитку стебел з нормальними листами. Третій - від появи бутонів до цвітіння. У цей час починають ин-тенсивно формуватися столони, на їхніх кінцях з'являються стовщення, які ростуть і пості-пінно перетворюються в молоді бульби. Бульби на ранніх стадіях водячи-нисті, але через некото-рої час вони разраста-ются, і в них починає відкладатися крохмаль, інтенсивне зростання бадилля триває. Рослини вимагають все більшої кількості вологи й пита-тельних речовин. Четвертий період триває від цвітіння до припинення приросту бадилля, коли вона начина-ет в'янути. У цей час відбуваються найбільше ин-тенсивні прирости бульб, накопичується до 75% кінцевого уро-жая. Погодні умови, що складаються в цей період, визначають уро-вень урожайності. У бла-гоприятні роки середньо-добові прирости клуб-їй досягають 20-25 кг на сотку. Прирости же 10- 15 кг на сотку за добу відзначаються майже ежед-невно. П'ятий період продол-жается з моменту отми-рания бадилля до її пол-ного висихання й физи-ологического дозрівання бульб. Після оконча-ния цвітіння й образо-вания ягід приріст під-земної маси приоста-навливается, нижні, а потім середні й верхні листи жовтіють, а потім висихає все стебло. До початку висихання стеб-ля зупиняється пер-ріст бульб і продол-жается їхній физиологичес-кое дозрівання й накоп-ление крохмалю. Шкірочка бульб з тонкої й ліг-до що здирається стано-вится більше щільної.

Бульби мають важлива біологічна властивість - період спокою, що залежно від сорту може тривати від 2 до 6 місяців. Ця ознака еволюційний, котрий служить для збереження продуктивної здатна-сти бульб до наступле-ния оптимальних умов для проростання (інакше кажучи, для перезимівлі). У бульб картоплі в спокої звичайно знаходять-ся лише перистематические тканини, тобто глаз-ки. У тканинах, що запасаються ж, біохімічні процеси в цей час можуть активізуватися у відповідь на механічне поранення або інфекцію. Так, свежеубранні клуб-ні більш активно обра-зуют раневую перидерму, чим після декількох місяців зберігання, коли період спокою практичес-ки вже закінчений

Стан спокою бульб підрозділяється на природний, або фи-зический, при якому бульби не проростають навіть при сприятливих умовах, і змушений, під час якого за-держка проростання виз-вана штучно, напри-мір, низькими температу-рами або хімічними речовинами

Найбільш глибокий природний спокій клуб-їй відзначається при убір-ке картоплі восени. До весни він поступово ос-лабевает у результаті зниження інгібіторів росту. У бульбах у цей час утворяться веще-ства, що стимулюють ріст. У першу чергу вони будять верху-шечную бруньку, а потім і інші

Узимку в сухому поме-щении й при температу-ре повітря 1-3°З бульби картоплі добре хра-нятся, не проростаючи, 6-7 місяців. Щоб викликати в них ростові процеси, необхідна температура повітря не нижче 10-12Т и достатній приплив кисню

Бульби картоплі містять великий запас живильних речовин, не-обходжених для росту й розвитку рослин у пер-вий період життя при вегетативному размноже-нии. До складу їхньої сухої речовини входить понад 26 різні хімічні елементи. Він міняється залежно від сорту, ґрунтово-кліматичних умов і добрив

Середні показники хімічного складу бульб наступні (%): вода 75, крохмаль 20,4, са-хар 0,3, сирий протеїн 2, жир 0,1, клітковина 1,1, зола 1,1.

Бульби з високим з-триманням сухого веще-ства й крохмалю звичайно смачніше. Зі збільшенням у картоплі сирого проте-ина смакові якості його погіршуються, а з уве-личением змісту вільних амінокислот - поліпшуються. Якщо в клуб-нях багато цукру ( біль-ше 2%), знижуються їхні столові якості, вони стають неприємно солодкими на смак

Крахмалистость - ос-новной ознака, відповідаю-щий за кулінарні свій-ства картоплі. При по-вишении крахмалистости зростає борошнистість м'якоті, поліпшується її развариваемость. Для переробки в харчовій промисловості требу-ются сорту з підвищений-ним змістом сухо-го речовини (не менш 20%).

По господарському призначенню сорту карто-феля розділяються на столові, технічні, столово-технічні, кор-мові, універсальні й придатні для изготов-ления напівфабрикатів.

ДО їдалень ставляться сорти різного строку дозрівання, що мають хо-рошие харчові й вкусо-ві якості, а також що не темніє м'якоть клуб^-їй. Їх використовують для харчових цілей. Тому для таких сортів особливий-але важливі показники развариваемости бульб, їхня форма й расположе-ние вічок

Технічні - це по-зднеспелі й среднепоздние сорту картоплі з підвищеним содержани-їм крохмалю (18-25% і вище). Їх використовують для переробки на крохмаль, амілазу, технічний спирт

Столово^-технічні відрізняються підвищеної крахмалистостью, хоро-шими смаковими каче-ствами й м'якоттю, що не темніє. Вони придатні як для використання в їжу, так і для техничес-кой переробки

Кормові сорти можуть не мати гарних вкусо-вих якостей, але. вони діл-жни бути високоурожай-ними.

До групи универсаль-них ставляться сорти з високою врожайністю, гарним смаком, нетим-неющей м'якоттю, висо-який крахмалистостью, белковостью й лежкостью. Їх використовують на продовольчі, тих-нические й кормові мети

Сорту, використовувані для готування підлоги-фабрикатів (чіпси, кре-кери, соломка, крупка), відрізняються підвищеним змістом сухих ве-ществ і низьким - цукрів, що редукуються, не- м'якоттю, щотемніє, бульб у сиром і варі-ном виді