26.jpg

Нові Фермерськи Секрети

Вирощування тюльпанів

Назва тюльпан одержала від подібності зі східним головним убором і походить від перського «toliban», що означає тюрбан. Ця квітка в основному призначений для…

Папороть

ПАПОРОТЬ (FERNS). Папороті належать до числа найбільш древніх груп вищих безнасінних рослин. Пологів у папоротей нараховують порядку 300, а видів біля 10000.…

Грошове дерево толстянка

ТОЛСТЯНКА (CRASSULA) - Крассула, толстянка, жирянка, «монетне, грошове дерево» назви суккулентних рослин, що ставляться до сімейства толстянкові, що нараховує…

Як підняти родючість? Сайт за матеріалами газет для садівників. Усе про сад і город
Як підняти родючість? Сайт за матеріалами газет для садівників. Усе про сад і городяк підняти родючість?
Серед кліматичних факторів найбільш важливими є кількість і характер розподілу вологи, тепла й світла. Дія їх на ґрунт у певних географічних зонах у сполученні з рельєфом місцевості, рослинністю й іншими природними умовами визначає характер фізичних, хімічних і біологічних ґрунтових процесів
Регулювання природних факторів можливо в невеликих межах і досягається осушенням або зрошенням, мульчированием поверхні, а також збагаченням ґрунту органічною речовиною, прийомами обробки й т. д.
Роль впливу людини найбільше проявляється в регулюванні ґрунтових процесів, при цьому змінюється сталий природний почвообразовательний процес, у ґрунті відбуваються глибокі зміни морфологічних ознак, фізико-хімічних і біологічних властивостей
«Облагороджування» ділянки включає комплекс заходів щодо окультурення ґрунтів у сполученні із системою агротехнічних робіт і спрямовано на підвищення, підтримку й раціональне використання ґрунтової родючості
Для Північно-Західної зони наукою розроблена й широко апробована в практиці сільського господарства наступна система заходів щодо окультурення ґрунтів і раціональному використанню ґрунтової родючості
Обробка ґрунту, що включає різні прийоми поглиблення орного шару й передпосівної підготовки землі. Будучи самим потужним прийомом окультурення ґрунтів з малопотужним гумусовим обрієм, ця обробка докорінно змінює умови й характер ґрунтоутворення в найбільш активній верхній частині ґрунтового профілю
Прийомами обробки ґрунти регулюються фізичні, хімічні й біологічні процеси в ґрунті, що прискорює перехід важкодоступних живильних речовин у легкоусвояемі для рослин форми. У сполученні з добривом і вапнуванням обробка ґрунту становить основну ланку системи заходів щодо окультурення
Осушення перезволожених, потенційно родючих ґрунтів, у природному стані практично не придатних до використання, створює умови, що дозволяють продуктивно застосовувати землю в сільськогосподарському виробництві. Осушення не тільки скидає надлишок вологи, але й регулює водно-фізичні, хімічні й біологічні властивості ґрунту, т. е. целую систему ґрунтових процесів, що визначають родючість земель
Вапнування кислих ґрунтів займає особливе місце серед прийомів окультурення, як прийом переробки поглинаючого ґрунтового комплексу. Позитивна дія вапнування проявляється в тім, що ґрунт збагачується обмінними підставами, знижується її кислотність, у результаті чого підсилюється життєдіяльність ґрунтових мікроорганізмів, поліпшуються фізичні властивості ґрунту і її структурний стан, збільшується рухливість елементів харчування. Цілком очевидно, що вапнування є незамінним і довгостроково діючим способом підвищення родючості кислих ґрунтів
Застосування органічних і мінеральних добрив не тільки забезпечує рослини легкодоступними елементами харчування, але й підвищує зміст гумусу, створює необхідні запаси органічної речовини, рухливого азоту, фосфору, калію й інших елементів, що є найбільш важливим у підвищенні родючості ґрунтів
Ґрунту підзолистого типу, як правило, неоднорідні по змісту живильних речовин не тільки на більших просторах, але й у межах окремої садово-городньої ділянки. Вирівнювання ґрунтової родючості диференційованим застосуванням органічних і мінеральних добрив створює передумови підвищення загального тла потенційної родючості
Збільшення змісту й запасів гумусу в ґрунті сприяє підвищенню оструктуренности, поліпшенню водно-фізичних властивостей і аерації, живильного режиму й біологічної активності, т. е. регулює систему ґрунтових процесів, що визначають потенційну й ефективну родючість землі. Тому внесення гною, компостів і інших органічних добрив варто розглядати не тільки як агротехнічний, але і як меліоративний і біологічний прийоми поліпшення підзолистих ґрунтів
Сільськогосподарські рослини також можуть виступати фактором окультурення ґрунтів. Родючість ґрунту тісно пов'язане з рослинним покривом і зокрема з життєдіяльністю кореневих систем. Безупинно відмираючи, корінь і післязбиральні залишки збагачують ґрунт органічною речовиною, підвищують її родючість. Створюючи високий агрофон для рослин, ми не тільки підвищуємо врожай основної продукції, але й створюємо умови для збагачення ґрунту органічною речовиною
Серед сільськогосподарських рослин здатністю накопичувати більшу масу органічної речовини й азоту володіють багаторічні бобові трави, що дозволяє успішно обробляти їх як кормові культури і як зелене добриво. Чергування багаторічних і однолітніх рослин є передумовою раціонального використання ґрунтової родючості
В історичному минулому всі орні ґрунти Ленінградської області були зайняті лісами. Відомість лісів і інтенсивна експлуатація орних ґрунтів супроводжувалися зміною умов ґрунтоутворення. В орні ґрунти вже не надходило тієї кількості рослинного матеріалу з листовим опадом, як це має місце в лісах. При відсутності добрив родючість швидко деградувала, і подальше використання ґрунтів ставало нерентабельним. Поступово виорані ґрунти переходили в перелоги й покладу, які за десятки років накопичували родючість під впливом природної рослинності й знову використовувалися під посіви сільськогосподарських культур
Розвиток виробництва мінеральних добрив створило необхідні передумови до повернення в ґрунт деякої частини відчужуваних урожаєм живильних елементів, при цьому з'явилася можливість підтримувати й регулювати ґрунтову родючість. Планомірне регулювання якості ґрунту досягло своєї досконалості при широкому застосуванні органічних і мінеральних добрив, вапна, культури багаторічних трав у сукупності з обробкою ґрунту в системі сівозміни
Тривалий і інтенсивний вплив на ґрунт різних прийомів підвищення ґрунтової родючості регулює комплекс ґрунтових процесів і супроводжується зміною ґрунтоутворення, прямим наслідком якого є створення ґрунтів культурного типу. Саме завдяки такому комплексному впливу у властивостях орних ґрунтів підзолистого типу виникають найбільш глибокі зміни, які надалі, під впливом щорічної агротехніки, здобувають стійкість і визначають рівень потенційної й ефективної родючості, характер і інтенсивність почвообразовательного процесу
Сукупність що окультурюють і щорічних агротехнічних заходів становить метод тривалого регулювання ґрунтової родючості як головний фактор керування родючістю ґрунтів
Глибокі зміни фізичних, хімічних і біологічних властивостей і морфологічних ознак ґрунтів, що виникають під впливом освоєння земель і тривалого впливу на них, відбивають теоретичне положення про те, що ґрунти є досить рухливими, що розвиваються й вічно змінюються в часі й просторі природними утвореннями
Вплив людини створює передумови целена-правленного розвитку почвообразовательного процесу. Так, вапнування усуває властивим ґрунтам підзолистого типу кислотність і підвищує в них ємність обміну й зміст обмінних підстав, а внесення добрив збагачує ґрунту рухливими живильними елементами й гумусом. Створення потужного орного шару пов'язане з посиленням аккумулятивного процесу й придушенням подзолообразования.
Однак позитивні властивості, що здобуваються окультуреними ґрунтами, і ознаки не можна розглядати як стійкі й назавжди придбані. При низькій агротехніці й відчуженні із урожаєм відомої частини живильних елементів послабляються культурно-аккумулятивний процес і пов'язане з ним нагромадження ґрунтової родючості, що приводить до деградації ґрунтів
У зв'язку із цим виникає необхідність періодичного або систематичного застосування ряду заходів, які виступають не тільки як агротехнічні, але і як окультурюють, це, наприклад, вапнування, внесення органічних і мінеральних добрив, травосіяння, регулювання водного режиму й т. д.
Родючість ґрунту обумовлена сукупністю її властивостей, які перебувають у тісному взаємозв'язку й взаємозумовленості. Отже, продуктивність ґрунту тісно пов'язана з наявністю й позитивним сполученням тепла й повітря, води і їжі, реакції й т.д., обумовлена тим її елементом (властивістю), що у даному періоді перебуває вминимуме.
Звідси стає очевидним, що окультурення ґрунту є спрямованим процесом і повинне забезпечувати поліпшення всіх властивостей і ознак, що визначають неї родючість

К. Преображенський,
Канд. с.-х. наук
Матеріал наданий сайту газетою "Садівник".